Obec Všechovice
Všechovice

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Obec Všechovice, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

 

Správce osobních údajů:
Obec Všechovice, Všechovice 32, Tišnov 3, zastoupená starostou obce
IČ: 00366072

 

Kontaktní údaje správce
e-mail: obec@vsechovice.cz

 

Kontaktní údaje pověřence
Ing. David Lacina
telefon: 605 851 345
e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

 

Účel zpracování
Obec zpracovává osobní údaje pro zabezpečení úkolů veřejné správy v samostatné a přenesené působnosti.

 

Právní základ zpracování
Obec Všechovice sbírá a zpracovává osobní údaje občanů za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

• zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,

• zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,

• volebními zákony,

• zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

• zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,

• zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,

• obecně závaznými vyhláškami obce o místních poplatcích.

 

Jedná se o tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně cestovního dokladu nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince, státní občanství, volební právo vč. jeho případného omezení, dokumenty prokazující nárok na osvobození od místního poplatku, údaje o skutečnostech týkajících se subjektu údajů významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro poučení budoucích generací ve smyslu zákona o kronikách obcí, a to včetně podobizny nebo vyobrazení na fotografii týkající se dokumentované události.

Občan je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

 

Sběr a zpracování osobních údajů prováděný ve veřejném zájmu nebo za účelem výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena: evidence poplatníků místních poplatků a úhrady poplatku (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu), evidence zaregistrovaných osob v knihovně a úhradu poplatku za využití služeb knihovny (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), evidence příchozí a odchozí pošty, zveřejňování povinných informací a informací o životě o událostech v obci (jméno a příjmení zastupitelů obce, osobní údaje na úřední desce, jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonným předpisem, fotografie týkající se dokumentované události).

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje dodavatelů, kontaktní údaje uchazečů o veřejnou zakázku.

Subjekt údajů je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Sběr a zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy: osobní údaje za účelem identifikace osoby (jako smluvní strany), platební údaje a další údaje související s předmětem smlouvy a druhem plnění.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu: zveřejnění portrétové fotografie na internetových stránkách obce, emailová adresa pro zasílání aktualit a zpráv z obce, osobní údaje uvedené v Knize o zápisu vítání občánku do života.

Udělení souhlasu je dobrovolné a svobodné. Občan může udělený souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové adresy obec@vsechovice.cz, nebo osobně na obecním úřadě.

 

Zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi obcí a externím provozovatelem informačního systému, resp. mezi obcí a externím provozovatelem internetových stránek obce. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

 

Předání osobních údajů do zahraničí
Obec nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí.


Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba/úřad pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.

 

Doba uložení osobních údajů
Údaje jsou archivovány dle příslušných právních předpisů.

 

Zajištění ochrany osobních údajů
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Obec disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

 

Práva subjektu údajů

Každý občan

  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (občana) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

 

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit
Obec přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě, nebo elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů. Pokud nebude možné totožnost ověřit (chybějící podpis platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, chybějící ověřený podpis), žádost bude vrácena k doplnění.

 

Způsoby ověření totožnosti:
1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Ověřením totožnosti pracovníkem úřadu.
3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

KONTAKTY

Adresa: Všechovice 32
            666 03 Tišnov 3

Telefon: 549 424 192
E-mail: obec@vsechovice.cz
Identifikátor datové schránky:
8m8a24b
IČ: 00366072
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
30322641/0100
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. David Lacina
tel.: 605 851 345
email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Úřední hodiny
Úterý: 17:00 - 18:00 hod
Čtvrtek: 09:00 - 10:00 hod

Knihovna
Pondělí: 17:00 - 18:00 hod
web: http://knihovna.vsechovice.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.